Arşiv Çeviri Serbest Piyasa

Serbest Piyasa Çevreciliği

Richard Stroup’ın Free-Market Environmentalism yazısının çevirisidir. Çeviren: Mete Han Gencer. Görsel: Saliha Çolak, dijital kolaj.

Serbest piyasa çevreciliği, piyasaların çevre sorunlarına bir çözüm olduğunu vurgulayan görüştür. Taraftarlar, birçok çevre sorununu çözmede serbest piyasaların hükümetten daha başarılı olabileceğini ve tarihsel olarak zaten daha başarılı olmuş olduğunu savunmaktadır.

Serbest piyasa çevreciliğine olan bu ilgi biraz ironiktir çünkü çevre sorunları genellikle bir piyasa başarısızlığı biçimi olarak görülmüştür. Geleneksel görüşe göre, birçok çevresel sorunun en başta oluşma sebebi özel sektörün karar vericilerinin maliyetlerden ötürü çevreyi kirletmeyi  veya korumamayı tercih etmesidir. Bu bazı durumlarda son derece doğru olsa da, günden güne büyüyen kanıtlar yığınının gösterdiği şey devletlerin çevre kirliliğini akla uygun maliyetlerle kontrol edemediğidir. Ekonomik teori ile de ekseriyetle desteklenen bu kanıtlar, geleneksel görüşün yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır.

Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği’ndeki merkezi hükümet kontrolünün başarısızlıkları, 1990ların başında serbest piyasa çevreciliğine olan ilgiyi daha da artırdı. Açıklık politikası (glasnost) ortadaki sır perdesini kaldırdıkça basında yer alan haberler havada asılı kahverengi pus tabakalarından, kimyasallar ve dumanlar sebebiyle insanların gözlerinin yandığından ve sürücülerin gün ortasında farlarını kullanmak zorunda kaldığından bahseder oldu. 1990’da Wall Street Journal, Macar doktorların Macaristan’daki ölümlerin yüzde 10’unun doğrudan kirlilikle ilgili olabileceği iddiasına değindi. The New York Times, Merseburg, Doğu Almanya’nın bazı bölgelerinin “kalıcı bir şekilde beyaz kimyasal bir tozla kaplandığından ve civardaki insanların burun deliklerinin ekşi kokularla dolduğundan” bahsetti.

Piyasaların çevre alanında çalışabilmesi için, diğer herhangi bir konuda olduğu gibi, her bir önemli kaynağa ilişkin haklar açıkça tanımlanmalı, kaynak istilaya karşı kolayca savunulmalı ve alıcı ve satıcı tarafından kabul edilebilir şartlarla mal sahipleri tarafından satılabilir (devredilebilir) olmalıdır. Kısacası, iyi işleyen piyasalar “3-D” (defined, defended, divestible) mülkiyet haklarını gerektirir. İlk ikisi mevcut olduğunda – kişinin haklarının açık bir şekilde tanımlanması ve kolay savunulması – hiç kimse toplum tarafından kabul edilebilir standardın ötesinde kirliliği kabul etmeye zorlanamaz. Yerel standartlarda durum farklılık gösterir çünkü benzer tercihlere sahip kişiler ve benzer fırsatları arayanlar genellikle bir arada kümelenirler. Örneğin, ana ekonomik faaliyetin çiftçilik olduğu Montana’nın bazı bölgeleri “menzil ülkesidir” (range state). Bu alanlarda, komşularının sığırlarının bahçesini rahatsız etmesini istemeyen herkesin, sığırları dışarıda tutmak için bahçeyi çitle çevirme görevi vardır. Gerçekten büyük olan çiftliklerde bu çözüm, çiftliği tamamen çitle çevirmekten daha kolay bir çözümdür. Ancak eyaletin çoğu “menzil ülkesi” değildir. Orada, mülkiyet hakkı standartları farklıdır: Hayvanları çitle çevrili tutmak sığır sahibinin görevidir. İki farklı bölgedeki insanlar, topluluklar arasında farklılık gösteren hedeflere dayalı olarak farklı önceliklere sahiptir. Benzer şekilde, şehrin içinde birçok gencin bulunduğu canlı bir mahalledeki “kabul edilebilir gürültü” standardı, esas olarak varlıklı emeklilerin yaşadığı onurlu bir mahalleden farklı olabilir. Bir topluluktaki “gürültü kirliliği” başka bir toplulukta kabul edilebilir olabilir çünkü bir insanı sınırlayan bir standart tüm topluluğu sınırlar. Bazen evde yüksek sesli müzik dinlemekten hoşlananlar, diğerlerinin de bazen bunu yapmasını kabul etmeye istekli olabilir. Her bireyin kendisini ve malını istila etmeye karşı hakkı vardır ve mahkemeler bu hakkı savunacaktır. Ancak kabul edilemez bir istilayı tanımlayan standart bir topluluktan diğerine değişebilir. Ve son olarak, mülkiyet haklarının üçüncü özelliği – elden çıkarılabilirlik – mevcut olduğunda, her mal sahibinin iyi bir vekil olmak için bir teşviki vardır: Mal sahibinin servetinin korunması (mal varlığının değeri) iyi idareye bağlıdır.   

Çevre sorunları, mülkiyet haklarının bu özelliklerinin bulunmamasından veya eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kaynaklara ilişkin haklar tanımlandığında ve hakların ihlaline karşı kolayca direnilebildiğinde, ister potansiyel kirleticiler ister potansiyel kurbanlar olsun, tüm bireyler veya şirketler, kirlilik sorunlarından kaçınmak için bir teşvike sahip olur. Hava veya su kirliliği özel sektöre ait bir varlığa zarar verdiğinde, serveti tehdit edilen mal sahibi – gerekirse mahkemede – tehdidin azalmasını sağlayarak kazançlı olmak isteyecektir. Örneğin İngiltere ve İskoçya’da, Amerika Birleşik Devletleri’nin aksine, spor ve ticaret için balık tutma hakkı özel mülkiyete ait, devredilebilir bir haktır. Bu, balıkçılık haklarının sahiplerinin nehirleri kirletenlerden tazminat ve onlara karşı tedbir alabileceği anlamına gelir. Hak sahipleri genellikle mütevazı imkanlara sahip küçük olta balıkçılığı kulüpleri olsa da, haklarını şiddetle savunmaktadırlar. Balıkçılar, bu işten açıkça kazanmaktadır ama durumun onlara da bir bedeli vardır. Örneğin, 2005 yılında, İnternet reklamları, günlük 50 pound İngiliz sterlinine veya yaklaşık 90 ABD dolarına Wiltshire’daki Avon Nehri üzerinde veya günlük 150 pound veya yaklaşık 270 dolara Anton Nehri’nin tebeşir akıntılarında balık tutmayı teklif ediyordu, günlük Aşırı değerli olan bu balıkçılık hakları, kirletenler balıkçılık haklarını ihlal ettiğinde sahiplerini mahkemeye gitmeye hazır bir dernek kurmaya teşvik etti. Bu tür davalar, 1970 Dünya Günü’nden çok daha önce ve kirlilik kontrolü kamu politikasının bir parçası haline gelmeden önce başarılıydı. Kirliliğe karşı haklar, yıllar önce olduğu gibi emsallerle tesis edildiğinde, mahkemeye gitmek genellikle gerekli bile değildir. Kaybetme olasılıklarının yüksek olduğunu kabul eden potansiyel davacılar, zararlarına mahkeme masraflarını eklemek istemezler.   

Bu nedenle, bir fabrika veya potansiyel olarak kirletici başka bir varlık özel mülkiyete ait olduğunda, kirlilik sorumluluğu güçlü bir motive edicidir. Kötü şöhretli bir atık çöplüğü olan Aşk Kanalı (Love Canal) vakası bu noktayı göstermektedir. Hooker Chemical Company, Aşk Kanalı atık sahasına sahip olduğu sürece, daha 1940 ve 50lerde, 1980 Çevre Koruma Ajansı standartlarını bile karşılayacak şekilde tasarlandı, bakımı yapıldı ve işletildi. Şirket, herhangi bir sızıntı sonucu para ödemesi gerekebilecek tüm zararlardan kaçınmak istediği için bu kadar dikkatliydi. 

Ancak atık sahası yerel yönetim tarafından ele geçirildiğinde – bir dolarlık bir maliyet karşılığında ve Hooker’ın kimyasallarla ilgili uyarılarına rağmen – sahaya kimyasal sızıntıya yol açacak şekilde kötü muamele edildi. Hükümetin karar vericileri, kararları için dikkatlice düşünmeleri gereken kişisel veya kurumsal sorumluluktan yoksundu. Sitenin bir kısmına bir okul inşa ettiler, koruyucu kil kapağın bir kısmını başka bir okul sitesi için dolgu olarak kullanmak üzere çıkardılar ve Aşk Kanalı bölgesinin kalan kısmını da Hooker’ın yaptığı gibi tehlikeler konusunda uyarmadan bir geliştiriciye sattılar. Yerel yönetim, ayrıca su hatları ve otoyol inşa etmek için geçirimsiz kil duvarlara delikler açtı. Bu, yağmur suyunun artık kısmen çıkarılan kil kapak tarafından dışarıda tutulamamasına ve duvarlarda yağmur suyunun oluşturduğu boşluklardan zehirli atıkların kaçmasına neden oldu.

Arazinin sahibi olan okul bölgesinin övgüye değer ama dar görüşlü bir amacı vardı: Mahalle çocuklarına ucuza eğitim vermek istiyordu. Hükümetin karar vericileri nadiren büyük sosyal amaçları yerine getirmekten sorumlu tutulurlar. Özel karar alıcıları motive eden türde bir sorumluluk, kamu sektöründe büyük ölçüde eksiktir. Elbette, özel taraflar da dahil olmak üzere herkes hata yapabilir. Ancak özel serveti söz konusu olan taraf bir karar verici olarak daha ihtiyatlı olma eğilimindedir.

Devlet sektörü de mülkiyet haklarının sağladığı, gelecek için kaynakların korunmasını sağlayan uzun vadeli görüşe sahip değildir. Üçüncü D, yani satılabilirlik veya devredilebilirlik, olduğu sürece, mülkiyet hakları malın değerini uzun vadede maksimize etmek için teşvikler sağlayacaktır. Toprağımı kazarsam ve gelecekteki üretkenliğini veya yeraltı suyunu bozarsam, arazinin değerindeki azalma mevcut servetimi azaltır. Bunun nedeni, arazinin mevcut değerinin araziyi kullanarak gelecekte sağlanabilecek tüm hizmetlerin bugünkü değerine eşit olmasıdır. Gelecekte daha az hizmet veya daha yüksek maliyet, şimdi daha düşük değer anlamına gelir. Aslında, bir değerlendirme uzmanının veya potansiyel bir alıcının, gelecekte sorunlar olacağını ilk gördüğü gün servetim azalır. Bunun tersi de doğrudur: Daha fazla değer üretmenin herhangi bir yeni yolu – örneğin, ödeme yapan rekreasyon uzmanlarını çekmek için arazimin manzarasını veya genel olarak doğal değerini korumak – varlığın bugünkü değerini artırır.      

Servet iyi idareye bağlı olduğu için, dar görüşlü bir mal sahibi bile, kaynağın gelecekteki yararlılığını önemsiyormuş gibi davranma teşviğine sahiptir. Bu, bir varlığın bir şirkete ait olması durumunda bile geçerlidir. Kurumsal görevliler en başta kısa vadeyle ilgili endişelere sahip olsalar da, Harvard Business School’dan Michael C. Jensen’ın belirttiği üzere, onların da nihayetinde uzun vadeyi düşünmesi gerekir. Kurumsal görevlileri başta kısa vadede endişe, ancak bu tür Harvard Business School’un Michael C. Jensen finansal ekonomistlerin belirttiği gibi, hatta edilebilir zorunda geleceği önemsiyorum. Mevcut eylemlerin gelecekte sorunlara neden olduğu biliniyorsa veya mevcut bir yatırımın gelecekteki faydaları öngörülebiliyorsa, hisse senedi fiyatları bunlara bağlı olarak yükselir veya düşer. Şirket yetkilileri, bu hisse senedi fiyat değişiklikleriyle hareket eder ve başarıları bu değişiklikler temelinde değerlendirilir. 

Bu ileri görüşlü davranışta bulunma yeteneği ve teşviki siyasi sektörde eksiktir. Seattle’ın Ravenna Parkı örneğini düşünün. Bu park, yirminci yüzyılın başında, muhteşem Douglas köknarlarını içeren özel bir parktı. Bir karı koca, Bay ve Bayan WW Beck, burayı iyi havalarda günde binlerce insanı getiren bir aile rekreasyon alanına dönüştürmüştü. Gelecekteki bir mal sahibinin ona uygun şekilde bakmayacağı endişesi, yerel yönetimin bu güzel yeri “korumasına” neden oldu. Parkın sahipleri buna katılmak istemediler ancak şehir kınama davası başlattı ve parkı satın aldı.

Ancak söz konusu kişisel mülkleri veya gelirleri olmadığı için, yerel yetkililer parkın zamanla bozulmasına izin verdi. Gerçekten de, parkın uzun ağaçları 1911’de park şehir tarafından satın alındıktan kısa bir süre sonra yok olmaya başladı. Bir grup ilgili vatandaş, ağaçların çalınmasını yetkililerin dikkatine sundu ancak ağaç kesimi devam etti. Yavaş yavaş park çirkinleşti. 1972’de uyuşturucu kullanıcıları için çirkin, tehlikeli bir buluşma yeri haline geldi. Vergi mükelleflerine hiçbir ücret ödemeden özel olarak faaliyet gösteren ancak bunun yerine kullanıcı ücretleriyle desteklenen Beck ailesi, oluşturdukları parkı yönetmede çok daha iyi bir iş çıkarmıştı.

Parklar, hatta Grand Canyon veya Yellowstone gibi milli parklar, Becks’in Ravenna Park’ı yönettiği gibi, şahıslar, kulüpler veya firmalar tarafından özel olarak işletilebilir mi? Park kullanıcıları, kullandıkları parkları vergiler yerine ücretlerle desteklemek zorunda kalırlarsa zarar görürler mi? Donald Leal ve Holly Fretwell, ulusal parkları inceledi ve bunlardan bazılarını yakındaki eyalet parklarıyla karşılaştırdı. İkincisi benzer özelliklere sahipti ancak milli parklardan farklı olarak büyük ölçüde kullanıcı ücretleriyle destekleniyordu. Karşılaştırmalar ilginç sonuçlar açığa çıkardı. Leal ve Fretwell, 1997’de on altı eyalet park sisteminin işletme fonlarının en az yarısının ücretlerden elde ettiğini belirtti. Daha fazla gelir kazanma motivasyonu, park yöneticilerinin daha iyi hizmetler sağlamasına ve daha fazla insana hizmet verilmesine neden oldu. Örneğin, benzer doğal özelliklere sahip yakındaki milli parkların aksine, Texas eyalet parkları, yürüyüş parkurları, eğlenceli koşular, “baykuş gezintileri”, timsah gözlemciliği, vahşi yaşam safarileri ve hatta uzun boynuzlu bir sığır gezintisi sunuyordu. Eyalet parklarındaki maliyetler de daha düşüktü. Park kullanıcıları, daha fazla ve daha iyi hizmetin tadını çıkardıklarında parklarda daha fazla ödeme yapmaktan mutlu görünüyor.

Özel şahıslar ve gruplar, Amerika Birleşik Devletleri’nin binlerce yerinde yaban hayatı, yaşam alanlarını ve doğal arazileri korumuştur. 2003 Land Trust Alliance Sayım Tabloları, bu amaca hizmet eden 1.537 yerel, eyalet ve bölgesel arazi tröstlerini listelemektedir. Diğer birçok eyaletin ve yerel grubun da benzer projeleri vardır ve The Nature Conservancy ve Audubon Society gibi ulusal grupların yüzlerce daha vardır. Bunların hiçbiri devlete ait değildir. Piyasaları kullandıklarından bu grupların hiçbiri projelerinin arzu edilebilir olduğunu kanıtlamak zorunda değildir. Bölgelerini nasıl kontrol etmeleri gerektiğine dair çoğunlukla savaşmak zorunda da değillerdir. Bunun sonucu, Federal hükümetin Çevre Kalitesi Konseyi’nin bildirdiği gibi, muazzam ve sağlıklı bir yaklaşım çeşitliliğidir.   

Yine de, özel olarak bağışlanan ve özel mülkiyete ait vakıf arazileri söz konusu olduğunda bile, hükümetin hâlâ işin içinde olduğuna dikkat etmek önemlidir. Koruyucular vergilendirilebilir gelirden hayır amaçlı kesintiler elde ettiklerinden, bu özel koruma seçeneklerinin çoğu vergi avantajlarından yararlanmaktadır. Bu nedenle vergi hukuku, hangi tür bağışların uygun olduğunu etkiler. Ayrıca, tüm uygun seçenekleri vergi indirimleriyle ödüllendirerek toplam tutarları artırır. Artan korumadan kim kazançlı çıkıyor? Çoğu zaman, kazançlı çıkan herkesten önce yakındaki toprak sahipleridir. Vakıf arazilerinin bağışçıları bitişik mülkü ellerinde tuttuklarında diğer vatandaşlara göre daha uzaktaki vesayet arazilerinin varlığından daha fazla yararlanırlar. Açık alan genellikle yakındaki arazilerin değerini yükseltir.

O halde, çok sayıda kirletici ve kirliliğe maruz kalan insan denkleme girdiğinde, mülkiyet hakları insanları sorumlu olmaya nasıl itebilir? En yakın alıcılar en çok zarar görenler olabilir ve kirleticileri dava edebilir – ancak durum her zaman böyle değildir. Uç bir durumu düşünün: Odun veya fosil yakıtların yakılmasıyla üretilen karbondioksitin potansiyel küresel ısınma etkisi. İklim değişikliği sonuçlanırsa, etkileri dünya çapında olacaktır. Neredeyse herkes bu tür yakıtlardan gelen enerjiyi kullanmaktadır. Bir karbondioksit birikiminden kaynaklanan küresel ısınma tehdidi bazılarının iddia ettiği kadar ciddi çıkarsa küresel ısınmadan zarar görenlerin mülkiyet haklarını enerji kullanan herkese karşı ileri sürmeleri zor olacaktır. Aynısı, Los Angeles hava havzasında otomobillerin ve endüstrilerin ürettiği kirletici maddelere maruz kalanlar için de geçerlidir. Özel, uygulanabilir ve ticareti yapılabilir mülkiyet hakları harikalar yaratabilir ancak bunlar her şeyi iyileştiremez.    

Yine de, bugünkü mülkiyet haklarının eksikliği bile faydalı bir mülkiyet hakları çözümünün sonsuza kadar imkansız olduğu anlamına gelmez. Teknoloji, tercihler ve fiyatlar, ilave teşvikler ve yeni teknik seçenekler sağladıkça mülkiyet hakları gelişme eğilimindedir. Amerikan tarihinin erken dönemlerinde, sığırlardaki mülkiyet haklarının Büyük Ovalar’da kurulması ve uygulanması imkansız görünüyordu. Ancak bu tür hakların artan değeri, sürüleri korumak için atlı kovboyların kullanılmasına ve nihayetinde menzili çitlemek için dikenli tellerin kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Ekonomist Terry Anderson ve Peter J. Hill’in gösterdiği gibi, ovalar ortak statüsünü kaybetti ve özelleştirildi. Teknolojideki ilerlemeler, okyanuslardaki balina sürülerini ve havadaki göçmen kuşları koruyan ve hatta – kim bilir? – açıkça zarar verici olan iklim değişikliğine katkıda bulunmayan bir atmosfer yaratacak uygulanabilir hakların oluşturulmasını hâlâ sağlayabilir. Serbest piyasa çevreciliğinin umudu budur.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments